Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης – Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018