Προβολή ταινίας Τετάρτη 15.05.2019 και ώρα 11.00 – ΧΕΝ Κέντρου