Η ΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως αναγνωρισμένο Σωματείο αποτελεί το διοικητικό και συντονιστικό όργανο τεσσάρων Τοπικών Κέντρων στη Θεσσαλονίκη, τα οποία εκπροσωπεί νομικά. Κάθε Τοπικό Κέντρο ή Ομάδα ΧΕΝ, αποτελεί τη βάση του ανθρώπινου δυναμικού της Οργάνωσης, από το οποίο θα προκύψει η στελέχωση των διοικητικών οργάνων, βάσει μιας εξελικτικής πορείας που περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

  • ΑΠΛΑ ή ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ: Όσα μετέχουν και επωφελούνται από τα προγράμματα ενός τοπικού κέντρου.
  • ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Όσα από τα απλά μέλη αποδέχονται τις αρχές και τους στόχους της οργάνωσης, μετέχοντας εθελοντικά και ενεργά στη δράση ενός τοπικού κέντρου.
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΧΕΝ: Εκείνα τα τακτικά μέλη που έχοντας αποκτήσει αυξημένη εμπειρία αναλαμβάνουν ειδικότερες ευθύνες και διοικητικές θέσεις σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

Τα Τοπικά Κέντρα της ΧΕΝ μπορούν να λειτουργούνε είτε ως Σωματεία εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις με βάση το καταστατικό τους, είτε ως Ομάδες ΧΕΝ που νομιμοποιούνται κατευθείαν από τη ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και λειτουργούν με εσωτερικό κανονισμό. Στο Σωματείο της ΧΕΝΘ , ανώτατο διοικητικό όργανο είναι η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μια φορά τον χρόνο και μετέχουν σε αυτήν τα Τακτικά μέλη του Σωματείου. Παρουσιάζεται ο ετήσιος απολογισμός των πεπραγμένων (ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), ο οικονομικός απολογισμός και πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των τακτικών μελών, βάσει του καταστατικού του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 12 εκλεγμένα μέλη με τριετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για άλλα τρία έτη και συνέρχεται μια φορά τον μήνα. Υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεών του είναι το Προεδρείο που αποτελείται από 5 μέλη: Την Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τη Γενική Γραμματέα και την Ταμία. ΣΥΝΘΕΣΗ 2010

Το Σωματείο της ΧΕΝΘ ανήκει διοικητικά στη ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία ως εθνική ΧΕΝ αποτελεί μέλος της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΕΝ με έδρα τη Γενεύη. Η ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινωφελές, μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που:

  • Λειτουργεί ως όργανο συνεργασίας, επικοινωνίας και συντονισμού των ΧΕΝ στην Ελλάδα.
  • Εκπροσωπεί των Οργάνωση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα με βάση τις προτεραιότητες και κατευθύνσεις που προκύπτουν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο της ΧΕΝ που πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια και στο οποίο μετέχει με εκπροσώπους της.

Ανώτατο διοικητικό όργανο της ΧΕΝΕ είναι το Πανελλήνιο Συμβούλιο που συνέρχεται μια φορά το χρόνο και οι σύμβουλοί του εκλέγονται από τα τακτικά μέλη των Τοπικών Κέντρων, βάσει του καταστατικού της οργάνωσης. Στο Πανελλήνιο Συμβούλιο πραγματοποιείται η ετήσια Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης, χαράσσονται οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές, διαμορφώνεται ο προγραμματισμός και τίθενται οι προτεραιότητες, προσαρμοσμένες σε εθνικό επίπεδο. Από τα μέλη του Πανελληνίου Συμβουλίου εκλέγεται η Πρόεδρος, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που ανανεώνεται κατά το 1/3 κάθε χρόνο. Εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής είναι το 5μελές Προεδρείο, αποτελούμενο από την Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, την Γενική Γραμματέα και την Ταμία.

Όλα τα στελέχη που μετέχουν σε διοικητικά όργανα της ΧΕΝ είναι εθελόντριες, ενώ στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της οργάνωσης ανήκουν και εργαζόμενοι, είτε ως σταθερά επαγγελματικά στελέχη, είτε ως συνεργάτες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Όσον αφορά σε επιμέρους θέματα διοίκησης ή οικονομικής διαχείρισης, όπως αρμοδιότητες, συνεδριάσεις, εκπαιδεύσεις, συνεργασίες, τήρηση αρχείων και πρακτικών, οικονομικές συνδρομές μελών, προσλήψεις προσωπικού, εισπράξεις και πληρωμές, δωρεές, αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π., ρυθμίζονται είτε με βάση το καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό, είτε με αποφάσεις κατά πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συννημένα

Σύνθεση Δ.Σ. ΧΕΝ Έκθεση Εργασίας ΧΕΝ